Достъп до сградата

ЗАПОВЕД

№ 45/15.09.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в съответствие с препоръките от Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условията та COVID-19 и в изпълнение на решение, взето с Протокол № 1/15.09.2020 г. от заседание на Педагогическия съвет

НАРЕЖДАМ:

I. Достъпът до сградата на Детска градина №10 "Светлина" през учебната 2020/2021 година се осъществява, както следва:

1.1. С оглед да не се допуска струпване по едно и също време, децата влизат в сградата на детската градина, както следва:

1.2.1 Първа група сутрин от 7.00 часа до 9.00 часа от главен вход.

1.2.2 Първа А група сутрин от 7.00 часа до 9.00 часа от входа на терасата на групата.

1.2.3 Втора група сутрин от 7.00 часа до 9.00 часа от  входа на терасата на групата.

1.2.4 Трета група сутрин от 7.00 часа до 9.00 часа от южен вход.

1.2.5 Четвърта група сутрин от 7.00 часа до 9.00 часа от главен вход.

1.2.6 Четвърта А група сутрин от 7.00 часа до 9.00 часа от входа на терасата на групата.

2. Влизането в сградата на децата се осъществява след проведен медицински филтър.

3. Ако след проведения медицински филтър се установи проявление на симптоми или случай на дете, директорът, учителят на групата или медицинското лице  незабавно организира отделянето му с оглед избягване на контакт с другите деца от групата и лица от персонала и своевременно уведомява родителите за вземането му.

II. Педагогическите специалисти и непедагогическия персонал влизат от служебния вход на детската градина, като непосредствено след влизането в институцията поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) , измиват ръцете си и се дезинфекцират.

III. Учителите на групи да запознаят с настоящата заповед родителите с необходимите пояснение и аргументация.

IV.Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на детската градина.

V. Заповедта влиза в сила от 15.09.2020 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица срещу подпис – за сведение и за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

Директор:

Йоанна Петкова Димитрова ......................

Запознати със заповедта:                                       

№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

Подпис на лицето

1

Анна Тихомирова Иванова

Учител, детска градина

 

2

Ваня Николова Панчева

Старши учител, детска градина

 

3

Виктория Колева Колева

Треньор

 

4

Галина Ангелова Тодорова

Учител, детска градина

 

5

Даниела Василева Ганева

Готвач

 

6

Десислава Диянова Гагова

Учител, детска градина

 

7

Желязка Ненова Колева

Завеждащ, административна служба

 

8

Жечка Желева Тонева

Помощник-възпитател

 

9

Живка Николаева Тонева

Помощник-възпитател

 

10

Иванка Димова Жекова

Помощник-възпитател

 

11

Мария Атанасова Ангелова

Старши учител, детска градина

 

12

Мария Димитрова Кузманова

Учител, детска градина

 

13

Невена Николова Димова

Готвач

 

14

Николина Миткова Пенева

Помощник-възпитател

 

15

Павлина Петрова Стоянова

Учител, детска градина

 

16

Петя Живкова Русева

Главен учител, детска градина

 

17

Пламена Костадинова Вецова

Учител, детска градина

 

18

Пламена Стефанова Стоянова

Учител музика, детска градина

 

19

Пламена Тодорова Тотева

Учител, детска градина

 

20

Радина Константинова Стоянова

Учител, детска градина

 

21

Радостина Атанасова Йорданова

Счетоводител

 

22

Ралица Николаева Атанасова

Помощник-възпитател

 

23

Рая Делчева Енчева

Учител, детска градина

 

24

Росица Димитрова Делева

Помощник-възпитател

 

25

Светлана Симеонова Манолова

Помощник-възпитател

 

26

Таня Миткова Политова

Помощник-възпитател

 

27

Христо Георгиев Андонов

Огняр

 

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“