Проекти

Проект „Роботика срещу насилие“

Атмосфера бъдеще - национален проект за качествено образование, ранно кариерно ориентиране и сътрудничество между институции с отношение към образованието.

Частите на проекта са:

  • MOV - up EarlyChildhoodEducation – buildingsustainablemotivationandvalue paradigmforlife 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN
  • RoboticsVersusBullying - RoByErasmusproject Grant AgreementNo. 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD/ „Роботика срещу насилие“- RoBy
  • ProSocialValues Erasmus+ 2017-1-IT02-KA201-036860 / Просоциални ценности

В резултат на участието на детската градина в проекта с дейности и добри практики, тя става част от международната общност Просоциални ценности. Развиват се иновативни практики, основани на опита на 10 държави - Италия, Университетите - Кастилия де Леон, Испания, Ушак - Турция, Македония - Скопие и други.

Чрез споделения опит се изграждат професионални партньорства с детски градини и училища от 10 Европейски държави, всички членове на PSV мрежата и самостоятелни проектни партньорства.По този начин детската градина участва в Еразъм К3 проект, с доказано ноухау - измерено влияние на педагогически практики, върху:

- изграждане на самостоятелна, адаптивна, критически мислеща - млада личност.
- информирани и социално инициативни родители и учители.
- повишено самочувствие и майсторство на учителите съизмеримо в Европейски мащаб.

Целта на образованието е не само предаването на понятия, но и израстването на индивида чрез възприемане на ценности, които ще направят този човек, носител наположителен принос в обществото. Детската градина се ангажира активно да уважава, предава и популяризира следните просоциални ценности:

Мирът, като цел споделена от всички, като състояние на духа, като активно търсене на решение на конфликти.

Солидарност, като ангажимент да се помогне на всеки в нужда, без дискриминация по произход, способности, пол, социално състояние, възраст.

Толерантност, като признание за стойността на другите, като визия за разнообразието като източник на богатство.

Уважение, като способност да приемате и да живеете в многообразие.

Капиталност, като форма на правосъдие, която признава достъпа до права и възможности за всички лица.

Сътрудничество, като способност да общуваме и да работим заедно, като признаваме стойността на приноса на всеки отвъд мярката на приноса.

Взаимна помощ, като готовност за даване и получаване, като разбиране на грешката като незаменима стъпка към растеж.

Благодарност, като способност да даваме стойност и да признаваме приноса на другите и да знаем как да отвръщаме.

Емпатия, като разбиране на другия и на себе си чрез другия, като преодоляване на бариерите на вербалната комуникация и отвореността към другите.

Емоциите, като способност да приемаме собствените си емоции и чувствата на другите, да знаем как да разпознаваме душевните състояния, без да бъдем съкрушени.

Позитивни връзки, като желанието за изграждане на взаимоотношения с другите, основани на уважение и положителна комуникация.

Свободата, като основа за лични и други права, свобода на изразяване, мисъл и битие.

Гражданството, като признание за приноса му за изграждането и поддържането на по-справедливо общество за всички.

Образованието, като инструмент за разбиране на света и за реализиране на потенциал и таланти.

Многоезичност и комуникация, като средство за приближаване до различни култури и схващане на нейните аспекти и богатство.

Грижа за околната среда, като действие, насочено към разпознаване на човешкото същество, като част от екосистема, в която то трябва да действа като защита, а не като заплаха.

В проекта: RoboticsVersusBullying - RoByErasmusproject Grant AgreementNo. 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD/ „Роботика срещу насилие“- RoBy, основната цел е да се развият и препоръчат материали за преподаватели, с цел да се разнообразяват формите, в които чрез роботика са застъпени уменията за превантивно и устойчиво възпитание по просоциално поведение и Не агресия. Да развие модели на качествени и количествени оценки – с възможност за интеграция във всяко училище и детска градина. Основните дейности са: селектиране на текстове, социална характеристика на занятията: назоваване, комуникация, вземане на решения в трудни ситуации – за деца и учители.

Водени от мисълта формулирана от У.Гренфилд „Истинската радост идва не от покой или богатства или от хорски хвалби, а от извършване на нещо, което си заслужава”, материализирахме нашите идеи в стратегията за развитие, които ще реализираме в следващите години.

Проект по програма Еразъм +, Ключова дейност 1

Сектор „Училищно образование”

"Разнообразието от образователни форми - средство за повишаване благосъстоянието на детето"

Проектът има за цел да повиши езиковите компетенции и професионалната квалификация на учителите, които ще отговорят на бързо развиващите се комуникации в съвременен аспект. Децата ще имат възможност да получават знания, равностойни на практическите предизвикателства. Дейностите, заложени за изпълнение, дават възможност за личностна изява, индивидуална неповторимост и развиване на множествената интелигентност на детето. В различни игрови и практически дейности и разнообразни образователни форми – геймификация, учене чрез правене, учене чрез технологии, изкуство и драма, ще се подобри емоционалното благосъстояние на детето, като го насочи към себеизява и свобода на действията. В проекта е включено и взаимодействието между родители и учители с цел по-добър модел за взаимопомощ при възпитанието на децата.

Ще бъдат осъществени три мобилности в Англия, Испания и Чехия. Шест педагози ще се запознаят с европейски практики и ще обменят опит. Чрез реализиране на проекта участниците в него ще отговорят на предизвикателствата на новото време – интерактивно обучение с практическа насоченост, в което детето ще има възможност да повиши благосъстоянието си.

Проект по национална програма „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

”ПОЗНАВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СВЕТА НА ЖИВОТНИТЕ”

Иновативна детска градина

Новата концепция за екологично възпитание трябва да е насочена у подрастващите да се натрупват не толкова фактологични знания за природата и формират умения за нейното опазване, колкото до възпитаване на комплекс от качества у личността, позволяващи й да действа хармонично в обкръжаващата среда съобразно екологичните закони, които съхраняват природата. Чрез прилагането на иновативни практически ситуации децата ще описват, назовават и разпознават животинските видове, ще развият и коригират емоционалната си сфера чрез организирането на пряка комуникация с животинския свят в различни видове дейности. Децата забележимо ще разширят възгледите си за околната среда, ще придобият способност да установяват причинно-следствени връзки за това, как и кога животните могат да ни навредят. За постигане на нашите цели ще осъществим следните дейности:

• Посещение на спасителен център „Зелени Балкани“;
• Посещение на ферма за пчели;
• Изграждане на стълб за птици и насекоми в двора на детската градина;

Проект по програма Еразъм „Играта в предучилищна възраст - образователни, социални и емоционални ползи"

Нов проект, финансиран с 10 990 евро по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, започва да реализира старозагорската Детска градина (ДГ) N 10 "Светлина".

Проектът е спечелен пред Центъра за развитие на човешките ресурси и по него са заложени дейности, насочени както към децата, така и към квалификацията на персонала на детското заведение.

Предвидените дейности по проекта „Играта в предучилищна възраст - образователни, социални и емоционални ползи" ще бъдат част от ежедневната работа в градината и ще продължат да се прилагат и след неговото приключване. Малчуганите ще участват в иновативни игри и авторски игри за екологично възпитание, което е сред приоритетите на ДГ "Светлина", чрез които ще се допълва и разнообразява престоят на децата в градината и ще се усъвършенства процесът на обучение и възпитание.