Сектор „Училищно образование”

"Разнообразието от образователни форми - средство за повишаване благосъстоянието на детето"

Проектът има за цел да повиши езиковите компетенции и професионалната квалификация на учителите, които ще отговорят на бързо развиващите се комуникации в съвременен аспект. Децата ще имат възможност да получават знания, равностойни на практическите предизвикателства. Дейностите, заложени за изпълнение, дават възможност за личностна изява, индивидуална неповторимост и развиване на множествената интелигентност на детето. В различни игрови и практически дейности и разнообразни образователни форми – геймификация, учене чрез правене, учене чрез технологии, изкуство и драма, ще се подобри емоционалното благосъстояние на детето, като го насочи към себеизява и свобода на действията. В проекта е включено и взаимодействието между родители и учители с цел по-добър модел за взаимопомощ при възпитанието на децата.

Ще бъдат осъществени три мобилности в Англия, Испания и Чехия. Шест педагози ще се запознаят с европейски практики и ще обменят опит. Чрез реализиране на проекта участниците в него ще отговорят на предизвикателствата на новото време – интерактивно обучение с практическа насоченост, в което детето ще има възможност да повиши благосъстоянието си.

”ПОЗНАВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СВЕТА НА ЖИВОТНИТЕ”

Иновативна детска градина

Новата концепция за екологично възпитание трябва да е насочена у подрастващите да се натрупват не толкова фактологични знания за природата и формират умения за нейното опазване, колкото до възпитаване на комплекс от качества у личността, позволяващи й да действа хармонично в обкръжаващата среда съобразно екологичните закони, които съхраняват природата. Чрез прилагането на иновативни практически ситуации децата ще описват, назовават и разпознават животинските видове, ще развият и коригират емоционалната си сфера чрез организирането на пряка комуникация с животинския свят в различни видове дейности. Децата забележимо ще разширят възгледите си за околната среда, ще придобият способност да установяват причинно-следствени връзки за това, как и кога животните могат да ни навредят. За постигане на нашите цели ще осъществим следните дейности:

• Посещение на спасителен център „Зелени Балкани“;
• Посещение на ферма за пчели;
• Изграждане на стълб за птици и насекоми в двора на детската градина;

Нов проект, финансиран с 10 990 евро по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, започва да реализира старозагорската Детска градина (ДГ) N 10 "Светлина".

Проектът е спечелен пред Центъра за развитие на човешките ресурси и по него са заложени дейности, насочени както към децата, така и към квалификацията на персонала на детското заведение.