Проекти

Проект по програма Еразъм +, Ключова дейност 1

Сектор „Училищно образование”

"Разнообразието от образователни форми - средство за повишаване благосъстоянието на детето"

Проектът има за цел да повиши езиковите компетенции и професионалната квалификация на учителите, които ще отговорят на бързо развиващите се комуникации в съвременен аспект. Децата ще имат възможност да получават знания, равностойни на практическите предизвикателства. Дейностите, заложени за изпълнение, дават възможност за личностна изява, индивидуална неповторимост и развиване на множествената интелигентност на детето. В различни игрови и практически дейности и разнообразни образователни форми – геймификация, учене чрез правене, учене чрез технологии, изкуство и драма, ще се подобри емоционалното благосъстояние на детето, като го насочи към себеизява и свобода на действията. В проекта е включено и взаимодействието между родители и учители с цел по-добър модел за взаимопомощ при възпитанието на децата.

Ще бъдат осъществени три мобилности в Англия, Испания и Чехия. Шест педагози ще се запознаят с европейски практики и ще обменят опит. Чрез реализиране на проекта участниците в него ще отговорят на предизвикателствата на новото време – интерактивно обучение с практическа насоченост, в което детето ще има възможност да повиши благосъстоянието си.

Проект по национална програма „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

”ПОЗНАВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СВЕТА НА ЖИВОТНИТЕ”

Иновативна детска градина

Новата концепция за екологично възпитание трябва да е насочена у подрастващите да се натрупват не толкова фактологични знания за природата и формират умения за нейното опазване, колкото до възпитаване на комплекс от качества у личността, позволяващи й да действа хармонично в обкръжаващата среда съобразно екологичните закони, които съхраняват природата. Чрез прилагането на иновативни практически ситуации децата ще описват, назовават и разпознават животинските видове, ще развият и коригират емоционалната си сфера чрез организирането на пряка комуникация с животинския свят в различни видове дейности. Децата забележимо ще разширят възгледите си за околната среда, ще придобият способност да установяват причинно-следствени връзки за това, как и кога животните могат да ни навредят. За постигане на нашите цели ще осъществим следните дейности:

• Посещение на спасителен център „Зелени Балкани“;
• Посещение на ферма за пчели;
• Изграждане на стълб за птици и насекоми в двора на детската градина;

Проект по програма Еразъм „Играта в предучилищна възраст - образователни, социални и емоционални ползи"

Нов проект, финансиран с 10 990 евро по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, започва да реализира старозагорската Детска градина (ДГ) N 10 "Светлина".

Проектът е спечелен пред Центъра за развитие на човешките ресурси и по него са заложени дейности, насочени както към децата, така и към квалификацията на персонала на детското заведение.

Предвидените дейности по проекта „Играта в предучилищна възраст - образователни, социални и емоционални ползи" ще бъдат част от ежедневната работа в градината и ще продължат да се прилагат и след неговото приключване. Малчуганите ще участват в иновативни игри и авторски игри за екологично възпитание, което е сред приоритетите на ДГ "Светлина", чрез които ще се допълва и разнообразява престоят на децата в градината и ще се усъвършенства процесът на обучение и възпитание.