Проект по национална програма „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

”ПОЗНАВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СВЕТА НА ЖИВОТНИТЕ”

Иновативна детска градина

Новата концепция за екологично възпитание трябва да е насочена у подрастващите да се натрупват не толкова фактологични знания за природата и формират умения за нейното опазване, колкото до възпитаване на комплекс от качества у личността, позволяващи й да действа хармонично в обкръжаващата среда съобразно екологичните закони, които съхраняват природата. Чрез прилагането на иновативни практически ситуации децата ще описват, назовават и разпознават животинските видове, ще развият и коригират емоционалната си сфера чрез организирането на пряка комуникация с животинския свят в различни видове дейности. Децата забележимо ще разширят възгледите си за околната среда, ще придобият способност да установяват причинно-следствени връзки за това, как и кога животните могат да ни навредят. За постигане на нашите цели ще осъществим следните дейности:

• Посещение на спасителен център „Зелени Балкани“;
• Посещение на ферма за пчели;
• Изграждане на стълб за птици и насекоми в двора на детската градина;