deca

АНЕКС към вътрешните правила за работа на детска градина "Светлина", Стара Загора при условия на пандемия

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие

СТРАТЕГИЯ 

И ИНОВАТИВНА АВТОРСКА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТЛИНА” гр. СТАРА ЗАГОРА

ПРАВИЛНИК ЗА  ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ  РЕД за учебната 2018/2019 година 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В ДГ №10 „СВЕТЛИНА“

ОБЯВА
за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за предоставяне на достъп до обществена информация