Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с Администратора:


Наименование: Детска градина № 10 „Светлина”
ЕИК/Булстат: 000801012
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „проф. Митко Гогошев“ № 37
Телефон: +359 42 626 108
Ел. поща: cdg10sz@abv.bg
Интернет страница: www.dg-svetlina.eu

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Име: Живко Павлов
Ел. поща: dpo@gdp.bg
Тел: + 359 42 64 69 92

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“