Политика за поверителност

Обща информация:

ДГ № 10 „Светлина“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.

Видове лични данни, които съхраняваме:

Посочваме личната информация, която събираме и използваме за Вас:

- Лични данни за контакт:

Какви данни събираме:

 • Име;
 • E-mail адрес;
 • Всяка комуникация с нас, в която ни предоставяте друга лична информация.

За какво ги събираме:

 • За да се свържем със Вас във връзка с направени искания;
 • За да отговорим на всички запитвания, които имате;

Каква е законната основа за използване на тези данни:

 • Легитимен интерес: при изпращане на съобщение от Ваша страна чрез формата за контакт.
 • Законово задължение: когато получим искане във връзка с Вашите права, за нас възниква законово задължение да отговорим на това искане, както и за доказване на изпълнението на това задължение;
 • Съгласие: при публикуване на Ваши лични данни, когато е необходимо, ние ще поискаме Вашето съгласие.
 • Излишна информация: в случай, че получим Ваши лични данни, които не са необходими за отговаряне на запитвания, искания или за изпълнение на законово задължение, те ще бъдат незабавно унищожени.

- Снимков и видео материал:

Какви данни събираме:

 • Снимков материал;
 • Видео материал.

За какво ги събираме:

 • За да промотираме дейността на детската градина;
 • За да отразим важни събития.

Каква е законната основа за използване на тези данни:

• Съгласие:
1. При публикуване на Ваши снимки / снимки на децата Ви, ние ще поискаме Вашето съгласие;
2. При публикуване на видео материали, в които сте заснети Вие/Вашите деца, ние ще поискаме Вашето съгласие.

Легитимен интерес: при публикуване на снимки/видеоклипове, където присъстват големи групи от хора.

- Лог файлове:

Какви данни събираме:


• IP адрес;
• Използван уеб браузър;
• Време на посещение на нашия уебсайт;
• Посетени страници.

За какво ги събираме:


• За да поддържаме нашия уебсайт;
• За да гарантираме сигурността на Вашите лични данни;
• За да гарантираме непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу кибер престъпления.

 Каква е законната основа за използване на тези данни:


• Наш легитимен интерес във връзка с посочените цели.

 

Събиране  на личните Ви данни:

Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите.

Това може да бъде:

 • директно от Вас, например като изпратите съобщение, чрез формата за контакт; или
 • косвено от Вас, когато посетите нашия уебсайт.

 

Отказ от предоставяне на лични данни:

Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. Имайте предвид, обаче, че ако не ни дадете определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои опции, налични на нашия уебсайт.

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни:

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата политика, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

Споделяне на личната Ви информация:

Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата); или
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на вашата лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят вашата лична информация в съответствие с нашите правила.

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват Вашите лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само Вашата лична информация:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

 

Сигурност и защита на Вашата лична информация:

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим както Вас, така и Надзорния орган по защита на личните данни на Република България при едно евентуално нарушение на сигурността на личните Ви данни.

Срок, в рамките на който, ще се съхраняват Вашите лични данни:

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. При необходимост от запазване на личните Ви данни за други от първоначалните цели, Вие ще бъдете информирани предварително, като при необходимост ще поискаме Вашето съгласие.

 

Актуалност на личната Ви информация:

Важно е личната информация, която имаме за Вас, да е точна и актуална. Моля, информирайте ни, ако Вашата лична информация се промени.

Упражняване на законните Ви права:

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

 • Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали го обработваме правилно;
 • Коригиране на личната информация, която държим за вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
 • Изтриване на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме;
 • Ограничаване на обработката на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
 • Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
 • Оттегляне на даденото от Вас съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

Вие можете да упражните правата си по един  от следните начини:

 • лично, чрез подаване на писмено заявление по образец, което ще Ви бъде предоставено на място на адреса на ДГ № 10 „Светлина“;
 • по електронен път, на нашият имейл адрес: cdg10sz@abv.bg  чрез подаване на заявление по образец, което се съдържа в раздел „Защита на личните данни“. В този случай, заявлението трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано  удостоверение  на електронен подпис за физическо лице.

Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до Надзорния орган на Република България - Комисия за защита на личните данни. За да се запознаете с условията за подаване на жалба до Комисията по защита на данните, моля посетете уебсайта на КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg .

Промени в настоящата политика за поверителност:

Настоящата политика ще бъде актуализирана периодично, за да отразяваме точно как събираме и използваме Вашите лични данни.

Контакти:

 

 За връзка с нас:

Адрес: гр. Стара Загора, ул. "Проф. Митко Гогошев" № 37

Телефон: +359 42 626 108

Ел. поща: cdg10sz@abv.bg

 

За връзка с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Живко Павлов

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко № 70

Телефон: +359 42 64 69 92

Ел. поща: dpo@gdp.bg

Интернет страница: www.gdpr-bg.eu  

 

За връзка с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Политиката за поверителност е актуализирана на 07.11.2019 г.

„Всички текстове са защитени с авторски права и копирането им е забранено!“